• 1
  • 2
  • 3
%%s
%%s
%%s

Alaistaidot

Alaistaidot - yhteistoimintaa, vasteen antamista ja ottamista, aloitekykyä, loppuun saakka viemistä

Alaistaidot on terminä tullut käyttöön suomen kielessä 2000-luvulla, kun työelämässä on siirrytty yhä enemmän asiantuntijaorganisaatioihin. Termistä on monta tulkintaa ja se on herättänyt työpaikoilla vilkastakin keskustelua puolesta ja vastaan – englanninkielinen vastine ei ole ”subordinate skills” tms. Dennis Organin käyttämä käsite "organisational citizenship behavior" on suomeksi saanut muodon ”alaistaidot”, ja vaikka se käsitteenä on hieman kiistanalainen ja kaikkea muuta kuin yksiselitteinen, sitä käytetään tässäkin yhteydessä.

Asiantuntijaorganisaatio rakentuu keskeisesti itsejohtoisuudelle (engl. ”self management”); nykypäivän ammattilaiset ovat hyvin koulutettuja ja joutuvat tekemään työhönsä liittyviä ratkaisuja ja toimimaan usein hyvin oma-aloitteisesti – toisin sanoen johtamaan itseään ja omaa työtään ja verkostoaan.

Itsensä johtamisen taidot tulevat näkyviksi myös työn omatoimisessa kehittämisessä ja asioiden edistämisessä. Alaistaidot ja johtamistaidot ovat toisiaan syventäviä ja toisiaan vaativia työelämätaitoja. Mutta mistä johtamisessa oikein on kysymys?

"Liideri vai manageri”?

Johtamista on tähänastisessa alaistaitotarkastelussa tarkasteltu lähes yksinomaan ihmisten johtamisen (engl. leadership) näkökulmasta. Tämä onkin tärkeää, joskin se on vain osa johtamiskäyttäytymistä ja johtamistoimintaa. Ihmisten johtamisessa on kyse yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, tiedon välittämisestä, palautteen antamisesta ja inhimillisen aspektin huomioonottamista kanssakäymisessä.

Johtaminen on kuitenkin myös työnteon organisointia ja sen resursointia – tätä aihekokonaisuutta kutsutaan usein ”asioiden johtamiseksi” (engl. management). Organisointitaidot edellyttävät järjestelmällistä työtapaa, koordinointia, suunnitelmallisuutta ja kykyä nähdä kauemmas kuin arkiset ja käsillä olevat ongelmat. Toimeenpanemisen taito on myös organisointia, samoin järjestelykyky. Mikä on oikea etenemisjärjestys? Miten työvuorot rytmitetään?

Resursointi (engl. resource = voimavarat) sisältää tuottavuusnäkökulman, koska resursoidessa arvioidaan kulloinkin työn edellyttämä voimavaratarve. Tämä on erittäin haasteellinen tehtävä: osaamisresurssien lisäksi lukuun on otettava ajankäytön hallinta, toimintamahdollisuudet, odotettu laatutaso, edellytykset työn mielekkääseen läpivientiin ja luonnollisesti henkinen jaksaminen. Mikä on mielekäs keinovalikoima tämän ongelman ratkaisemiseen? Paljonko se vie aikaa? Monenko ammattilaisen työpanoksen se sitoo – ja miten pitkäksi aikaa (toimituksen jälkeiset tukitoimetkin tulisi ottaa lukuun)? Ketä on saatavilla (katkovatko lomat ehkä toimitusta)?

Asiantuntijalla ei välttämättä aina ole lopullista päätäntävaltaa omaan työhönsäkään kaikilta osin, saati sitten muiden tiimien ja verkoston suuntaan. On siis johdettava omaa esimiestään, kerrottava selkeästi ja loogisesti, mitä tarvitaan ja milloin ja miksi se on tärkeää. Alaistaidot – eli itsensä ja esimiehensä johtaminen – on siis nähtävä vanhan johtamiskäsitejaon molemmat osa-alueet yhteen kytkevänä ja ne sisältävänä. Pätevä asiantuntija organisoi osaavasti ja itsenäisesti omaa työtään ja hänellä on realistinen käsitys voimavaratarpeista. Niiden avulla toteutetaan hyvää johtajuutta ja luodaan edellytyksiä toiminnan kehittämiselle ja laadukkaalle muuttamiselle.

Johtamista ja esimiestaitoja on tutkittu paljon ja niistä on monia teorioita. Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota ammattilaisten rooliin ja asiantuntijoiden alaistaitoihin.

Oma-aloitteisuutta, vasteen antamista ja ottamista

Kun ammattilainen toimii asiantuntijan roolissaan rakentavasti, omatoimisesti ja aktiivisesti, ottaa ja antaa vasteita, voidaan sanoa, että hänellä on organisaation alaistaitoja. Tuottavuusasenne pitää sisällään, että ammattilainen on tietoinen työnteon rajoista ja rakenteista ja toimii näiden realiteettien mukaan.

Kollegoiden, virkatovereiden, esimiesten ja verkoston jäsenien tuki ja kannustus kuuluvat myös alaistaitoihin – samoin on rohkeasti otettava kantaa ja toisinaan annettava myös kriittistä palautetta, kun asiat oman työn osalta edistyvät huonosti.

Työpaikan tunnelman ja työilmapiirin vaaliminen ja kehittäminen ovat työpaikalla kaikkien vastuulla. On hyvä tarkastella, ja ajoin myös ”paimentaa” hyvässä tarkoituksessa tätä tunnelmaa, koska se on jatkuvasti altis erilaisille häiriöille. Tuottavuusasenteesta huolehtiminen kuuluu kaikille.

Vastuunotto tarkoittaa vasteen antamista ja sen ottamista. Nykyajan asiantuntija ei voi vain passiivisesti reagoida siihen, mitä esimies tai asiakas sanoo; on annettava oma, persoonallinen responssi. Vasteen ottaminen työstä ja työympäristöstä on herkkyyttä reagoida heikoillekin signaaleille, kykyä tiedostaa, aistia ja usein myös vaistota mahdollisuuksia, tilaisuuksia, toiminnallisia heikkouksia tai suoranaisia uhkia.

Asiantuntija työnteko on mielekkäämpää, kun siihen voi itse vaikuttaa – ”piirtää oma kädenjälki”. Tämä vaikuttaa motivoitumiseen ja vastuun ottamiseen. On siis tärkeää, että jokainen yhteisön jäsen kokee olevansa tärkeä osa kokonaisuutta ja näkee oman osuutensa kokonaisuudessa. Tämä on nykyisin nähty kriittiseksi hyvinvointi- ja menestystekijäksi, koska työnteon prosessimaisuudesta johtuen emme aina kykene hahmottamaan siinä omaa osuuttamme.

Loppuun saakka saattamisessa on kyse melko pitkälle viettitoiminnasta, ja se on siksi usein tiedostamatonta ja myös tyytymättömyyden aiheuttaja jäädessään vaille toteutumista.

Asiantuntija siis luo omalta osaltaan yhteishenkeä ja tunnelmaa, joihin sisältyvät toisten huomioon ottaminen, huomaavaisuus, arvostaminen, läsnäolo ja hienotunteisuus. Hän kykenee myös syventämään kehityskeskusteluita ja hyötymään niistä.

_MG_6182

Tervetuloa Practian uusituille kotisivuille, joilla toivomme Sinun viihtyvän. Tuotamme ja lisäämme artikkelikirjastoon jatkuvasti lisää materiaalia josta toivomme Sinulle olevan hyötyä. Etusivulta löytyvää blogia päivitämme myös säännöllisesti. Otathan yhteyttä jos uskot meidän voivan auttaa sinua tai yritystäsi. Toki kuulemme erittäin mielellämme myös mielipiteesi uusituista sivuistamme.
- Antti

Yhteystiedot

0500 369 103

antti.suvanto(at)practia.fi

Postiosoite
Kalevankatu 4 IV krs
40100 Jyväskylä

Käyntiosoite
Pohjoinen Hesperiankatu 37 A
00100 Helsinki

AAA, Korkein luottoluokitus 2011